ท่อลด เหล็กหล่อ

 

 

                     ท่อลดปากระฆัง_2_ด้าน                  ท่อลดหน้าจาน_2_ด้าน 
  

                     ท่อลดหน้าจานด้านไม่ลด                  ท่อลดหน้าจานด้านลด 


                     ท่อลดปลายเรียบ                  ท่อลดคางหมูหน้าจาน

                    

Visitors: 525,786